Uttarakhand Songs and Lyrics

Saturday, March 22, 2008

Pando Vaarta
Heyyyy prakat hwe jana
Prakat hwe jana
Prakat hwe jana
Kunti mata, prakat hwe jana
Kunti mata hweli darmyali mata,
Bhookhon dekhi ann ni khanda,
Naango dekhi wastr ni landa.

Hey prakat hwe jana, panch bhai pandav,
Ransoor, ranveer
Prakat hwe jana, dharmraj Judhisthir
Dharm ka autari, nyay ka pujari, prakat hwe jana
Prakat hwe jana dhanurdhari Arjun,
Arjun ko gandeev, prakat hwe jana
Hey, prakat hwe jana mahabali Bhimsen,
Bhimsen ko bal, prakat hwe jana
Prakat hwe jana, Nakul Sahdev
Nakul ko bhala, Sahdev ki pati, prakat hwe janaaaaaaaaaaaaaaaa

Daubhayyyy Hastinapur ma bal Kauron ki chaupad bichayin cha,
Bada bada jodha maharathi mastak nawai ki baithya chan,
Kauron ki lalkarna suni Pando dharm sankat ma pudya chan,
Hey prabho hey parmeswara
Dyut krida ko yo kano dharm yudh cha,
Kano dharm sankat chaaaaaaaaaa…..

Khela panso, khela panso
Khela panso, khela panso
Bha re, khela panso, khela panso
Pandon, khela panso, khela panso
Hastinapur maja, khela panso
Lage naurata chaupada, khela panso
Hweli chandi ki chaupada, khela panso , khela panso
Be chana sobana ki goti, khela panso, khela panso
Chana sobana ki goti, khela panso, khela panso
Bha re, khela panso, khela panso
Pandon, khela panso, khela panso

Bha re ton paapi Kaurun na, khela panso
Dhairya adhara mi pansa, khela panso
Chalya anyau ki chala, khela panso
Chhal kapat ka daun, khela panso, khela panso,
Chhal kapat ka doun, khela panso, khela panso
Bha re, khela panso, khela panso
Pandon, khela panso, khela panso

Kano prapancha rachyu cha, khela panso
Paapi hey mama Sakuni, khela panso
Hwelyo jalyunma ko jaali, khela panso
Kapatyun ma ko kapati, khela panso, khela panso
Re kapatyun ma ko kapati, khela panso, khela panso
Bha re, khela panso, khela panso
Pandon, khela panso, khela panso

Aige Durjodhan raja, khela panso
Kaiki adayin ni landa, khela panso
Baithi gaeni Judhishthira, khela panso, khela panso
Dharm ka autari, khela panso, khela panso
Dharm ka autari khela panso, khela panso
Bha re, khela panso, khela panso
Be Pandon, khela panso, khela panso

Kauron ki tain chaupad chal ma
Pandav sakal rajpaath haar gaeni
Haar geni dhan ka darav
Haar geni Bhim, Arjun
Haar geni Nakul, Sahdev
Dharmraaj Judhisthiran aph tai bhi daun ma haareli
Ton ka daun ni purenieeeeeeeeee haaaaaaaaaaaan

Khela panso khela panso, khela panso, khela panso
Bha re, khela panso, khela panso
Pandon, khela panso, khela panso

Pailo pailu daun hari, khela panso
Pandon n dhan ki darav, khela panso
Dujo teejo daoun haare, khela panso
Sakala raaj path, khela panso, khela panso
Bai sakal raaj path, khela panso, khela panso
Bha re, khela panso, khela panso
Pandon, khela panso, khela panso

Lagya daun ma ka daun, khela panso
Chalya paso ma ka pasa, khela panso
Dhairyali ton pandon na, khela panso
Rani Dropada daun ma, khela panso , khela panso
Be Rani Dropada daun ma, khela panso , khela panso
Bha re, khela panso, khela panso
Be Pandon, khela panso, khela panso

Kan dann mann runda, khela panso
Daun hari wa Drupada, khela panso
Hey Dwarika nandana, khela panso, khela panso
Kani dhawadi lagonda, khela panso, khela panso
Be kani dhawadi lagonda, khela panso, khela panso
Bha re, khela panso, khela panso
Be Pandon, khela panso, khela panso

Wi daini dwarika ma, khela panso
Hola dwarika nandana, khela panso
Teri paiyedyun paraaj, khela panso
Tera gala ma baduli, khela panso , khela panso
Be tera gala ma baduli, khela panso khela panso
Bha re, khela panso, khela panso
Pandon, khela panso, khela panso

Sune Draupadai karuna, khela panso
Aige raududo dhaududo, khela panso
Hey Krishna bhagibana, khela panso
Raakhi drupada ki laaja, khela panso, khela panso
Be raakhi Drupada ki laaja, khela panso, khela panso
Bha re, khela panso, khela panso
Pandon, khela panso, khela panso
Bha re, khela panso, khela panso
Pandon, khela panso, khela panso
Bha re, khela panso, khela panso
Pandon, khela panso, khela panso
Bha re, khela panso, khela panso
Pandon, khela panso, khela panso

NOTE: Original lyrics contributed by Mr Yogesh Manjkhola on Orkut Community.

No comments: